The Good Samaritan

The Good Samaritan
Loving your neighbor is not only helping him, but also protecting and defending him.

Ang Kasalan sa Kana ng Galilea

Unang himala na ginawa ni Jesus na ipinakita nya ang kanyang Kapangyarihan at nanampaltaya ang kanyang mga tagasunod.


Ang banal na Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 2 : Talata 1-12, Ang Dating Biblia (1905)

1At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 3At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 4At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? ang aking oras ay hindi pa dumarating. 5Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. 6Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa't isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. 7Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At kanilang pinuno hanggang sa labi. 8At sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan. At kanilang iniharap. 9At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa't nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake, 10At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. 11Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad.12Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw.


The gospel speaks of the miracle that Christ performed and manifested before His disciples. It's a miracle of transformation, provision and restoration.

Vacation Bible school at St. Augustine Anglican Church in Brgy. Masoc, Philippines
 Teaching them how to pray.
Games as part of their activitiesWedding in the Philippines in Traditional Anglican RiteArchbishop with the clergy and acolytes
Prayer offered before the ceremony startsTraditional Anglican Choir Philippines
The sponsors


All members of the Choir are from ACPT


ACPT Choir 


The elevation

Sealing the covenant by partaking the bread and wine
The two became one
Acolyte processing...Couple with the Traditional Anglican Choir (ACPT)

Couple with their Sponsors

Special thanks to the Groom Mr.Chris Alexander who trained our choir very well. To Pampanga Anglican group and sponsors who came all the way from Angeles City and the family, relatives and friends of the bride Mrs.Josephine Alexander from Batangas. Also to those who participated and contributed to make this wedding happen.

Choir Training at St. Augustine of Canterbury Anglican Parish (ACPT)

Music Ministry from Our Lady of Peace, St. John Vianney. Santiago City Mission, St. Augustine of Canterbury  Combined for formation of Traditional Anglican Choir of ACPT.  

We are blessed to have with us Chris Alexander our choir Instructor from the Traditional Anglican Church in the UK

Anglican Church in the Philippines (Traditional)

 Holy ground (ACPT)
                   Blessing of St. Augustine of Canterbury Anglican Chapel (ACPT)

The consecration and blessing of Our Lady of Peace and Unity Anglican Church (ACPT)

At the entrance of the church
Blessing of the new Altar
 The Absolution
During  the Eucharist at our Lady of Peace and Unity Anglican Church
 Ecce, Agnus Dei

Consecration and Blessing of Our Lady of Peace and Unity Anglican Church building


Parishioners and invited friends


Communion


Partaking of bread and wine
The First ACPT church building constructed in Philippine soil on Top of a Hill. To Him alone be the Glory!!!


Special thanks for the APA parishes and family together with the parishioners OLPU and friends of ACPT who contributed for the construction of OLPU church.