Obedience

Obedience
A classic example of obedience is learning how to follow and trust God's guidance. Obedience is an attitude of the heart. To obey is better than sacrifice! Opposite to obedience is disobedience it's easy to do even without thinking, but has an unpleasant and a short live effect. Adam and Eve lost the garden because of disobedience, so with King Saul lost the kingdom, Samson his eyes and mission, Moses in entering to Canaan land, Judas his apostleship never fulfilled his calling, so on and on.... Disobedience never give a good payback and never promise a good reward, but instead a great lost and unending regret up to the next life. As Christians obedience is expected from us. If in simple rule you can't follow I doubt in obeying the laws of God you will not obey his command.

ANG MENSAHENG ITO AY PARA SA MGA NAGHAHANAP NG KATOTOHANAN

Ni Rev. Elmo G. Calamaan
(In Filipino Language) 

Tayo ay nabubuhay dito sa materyal na mundo; kaya nararapat lamang na kumayod tayo o maghanap-buhay upang magkaroon ng sapat na pera na pambili ng pagkain, damit, at iba pang pangangailangan ng ating katawan. Kailangan din natin ang sapat na pera para may pantustos sa ating pag-aaral dahil kailangan din natin ang edukasyon. Oo, ang buhay natin dito sa lupa ay kailangan ng trabaho, pagkain, kasuotan, at edukasyon; at kailangan din natin siyempre ng karelasyon at mga kaibigan.

Sa ating maka-lupang mundo ay may tatlong uri ng kalagayan ng buhay ng tao: ang mahirap na uri ng buhay, ang katamtamang yaman na uri ng buhay, at ang mayaman na uri ng buhay.

May mga taong nagkakanda-hirap sa pagtatrabaho araw-araw ngunit hirap pa rin siyang makaahon sa kahirapan. May mga taong ayaw maghanap-buhay ng marangal, at mas gusto pa niyang magnakaw, gumawa ng iligal na gawain, mandaya, at pumatay para lamang makapamuhay ng masagana at masaya ang kanyang pamilya. May mga tao namang sobra-sobra na nga ang kayamanan ngunit wala pa rin siyang tigil sa pagpapayaman, at nakakagawa pa ng pandaraya, pagnanakaw, at panlalamang sa kapwa para lalong madagdagan ang kayamanan.

Oo, dito sa mundo na ating ginagalawan ay mahahanap mo ang pansamantalang kaaliwan; pansamantalang pagmamalasakit at pagmamahal; at mahahanap mo rin ang hindi makatwirang pagtrato o inhustisiya dahil may mga tao o grupo ng tao na tuso at mas may kakayahang lamangan at abusuhin ang kapwa nila nilalang.

Sa mga pagsusuri patungkol sa totoong ninanais ng tao, natuklasan na ang tunay na hinahangad ng tao ay makapamuhay ng tahimik, masagana, may pagmamahalan at pagkakaisa sa loob at labas ng kanyang tahanan, walang anumang uri ng sakit, laging masaya, at makapamuhay na ang kanyang kapaligiran ay punong-puno ng magagandang tanawin; at kung maaari ay walang kamatayan.

Ngunit dapat na harapin natin ang katotohanan na ang lahat ng taong nabubuhay dito sa lupang ibabaw ay hindi makakaiwas sa sakit at kamatayan. Bata man, matanda man, mayaman man o mahirap ay maaaring dapuan ng malubhang sakit, at darating at darating sa kanila ang kamatayan. Lahat ng ginagawa at tinatamasa natin ngayon dito sa mundo ay sa kamatayan lahat mapupunta, at sa mundo ng mga patay ay walang mahirap at mayaman.

Maaaring ang mahalaga lamang sa iyo ngayon ay ang paghahanap-buhay para masuportahan ang mga pangangailangan ng iyong sarili at pamilya; at para sa iyo ay nakukuntento ka na kung nakikita mong may sapat na pagkain ang iyong pamilya. O ang maaaring mahalaga lamang sa iyo ngayon ay mayaman ka, may mataas na pinag-aralan, may mga malalaking negosyo, at maimpluwensiya kang tao. Ngunit di mo ba naisip na di mo alam ang mangyayari sa iyo sa mga susunod na araw, at maaari kang dapuan ng karamdaman o biglang mamamatay at lahat ng mga ari-arian mo at tinatamasa sa buhay ay maiiwan dito sa lupa? Wala bang kuwenta sa iyo dahil alam mo naman talaga na ikaw ay mamamatay at hanggang doon na lamang sa maliit na puntod nagtatapos ang iyong mundo? Paano na kung ang paniniwala mo na ang iyong buhay ay nagtatapos lamang sa kamatayan ay hindi pala doon nagtatapos? Paano na kung ang kasunod pala ng pagwawakas ng iyong buhay sa mundo ay ang paghahatol? Na ikaw pala ay haharap sa pinaka-Dakilang Hukom na walang iba kundi ang Banal at Makapangyarihang  Diyos sa lahat? Paano ka haharap sa Kanya kung di mo naman ginustong makilala Siya upang mahalin at paniwalaan? Paano ka haharap sa Dakilang Diyos na iyong hinamak at ginawang walang kuwenta ang Kanyang mga Salita dahil ang iyo lamang inibig at pinahalagahan noong ikaw ay nabubuhay pa sa lupa ay ang iyong kayamanan at mga oras at araw ng iyong paghahanap-buhay? Siguradong katakot-takot na tirahan ang naghihintay sa iyo pagkatapos ng paghuhukom! Tirahan na kung saan ay doon dadanasin ang walang katapusang pagkabagabag ng budhi, pagkatuliro ng isipan, at walang katapusang lungkot at pagkapaso ng mainit na apoy ng buong katawan! Oo, tirahang mararanasan ang napakainit na paso ng apoy ngunit walang katapusang kadiliman! Mabibigla ka na lamang sa huli dahil sa buong buhay mo ay di mo ito pinaniwalaan.

Ang panulat na ito ay hindi upang takutin ang sinuman para lang mapilitang umanib sa isang relihiyon. Ang panulat na ito ay nagsisilbing babala sa lahat upang huwag magmalaki sa buhay na kasalukuyan; at upang hindi lamang ang buhay at kasaysayan dito sa lupa ang pahalagahan, dahil tayong lahat at lahat ng mga bagay at nabubuhay dito sa lupa ay mawawala. Hindi relihiyon dito ang pinag-uusapan kundi kung paano maliligtas ang sinuman sa nag-aabang na walang hanggang kaparusahan pagkatapos ng buhay dito sa lupa.

Kung di ka intresado at walang kuwenta sa iyo ang mensaheng ito ay walang pumipilit sa iyo dahil sinabi na noon pa ni apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Corinto ang ganito: “Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Cristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas (1 Corinto 1:18).” At dahil kapangyarihan ng Diyos ang mensaheng ito sa mga naliligtas at naghahanap ng katotohanan tungkol sa buhay at kaligtasan, hayaan natin na ang mensaheng ito ay para sa kanila, dahil ang mensahe ng krus ni Cristo ay talagang nakatakda at nakalaan sa kanila. Si Cristo ay naparito sa mundong makasalanan upang ibigay ang mensaheng magbibigay ng pag-asa at kagalakan sa mga taong nababagabag at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan…sa mga taong naghahanap ng katotohanan tungkol sa buhay…at sa mga taong gustong makamtan ang buhay na walang hanggan. Di Siya naparito sa mga taong mapagmalaki at nagsasabing sila ay di makasalanan…sa mga taong ang mahalaga lamang sa kanila ay ang kayamanan at buhay dito sa lupa…at sa mga taong hindi intresadong malaman kung papaano makakamtan ang buhay na walang hanggan. Si Cristo ay di Siya naparito para ibigay sa mga baboy ang perlas. Ang perlas ay para sa kanyang mga hinirang na nagnanais na makinig sa Kanyang mga salitang nagbibigay ng buhay.

Hindi nagtatapos  ang buhay ng tao dito sa mundo. Ang inaasam ng karamihan na makapamuhay sa isang lugar na mapayapa, maunlad, masaya, puno ng pagmamahalan, magandang kapaligiran, at walang kamatayan ay hindi isang panaginip at kuwento lang, ito ay totoo kung paniniwalaan mo. Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ang tanging daan papunta sa lugar na ito (Juan 14:6). Si Cristo ang ibinigay ng Diyos Ama upang magbayad sa kasalanan ng mga tunay na nagsisisi at nasisisampalataya sa Kanya (2 Corinto 5:21). Kahit gaano ka kasama…kahit gaano kalaki ang nagawa mong krimen…anuman ang naging kasalanan mo ay patatawarin ka ng Diyos kung taos-puso kang nagsisisi at humihingi ng tawad sa Kanya. Lumapit ka kay Jesus at taos-pusong manampalataya sa Kanya, at sa oras ding yan ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan (Juan 3:16).

Sa Ngalan ng Diyos + Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen!


                        MOST HOLY TRINITY TRADITIONAL ANGLICAN CHURCH
                   Parish of Anglican Church in the Philippines (Traditional) 
                               Angeles City, Pampanga, Philippines
                                                                                                                   “Silence”

A long-standing tradition of the Anglican Church is that of the importance and place of silence within the worship and celebration of the liturgy of the Eucharist (Holy Communion), as well as other liturgical services. Indeed, the tradition of silence is by no means unique to the Anglican Church and is found in other church jurisdictions including the Roman Catholic, Orthodox, Lutheran, Presbyterian, and many other denominations.

The tradition of silence is especially relevant in preparing oneself to receive Holy Communion. Silence permits us to pray and so reflect upon our Lord’s willing sacrifice for us and what this means to each of us, as we approach to receive His Most Holy Body and Blood.

At Most Holy Trinity Traditional Anglican Church we keep the silence for several minutes immediately preceding celebration of the mass. Please use this time for prayer and contemplation.

By: Fr. Bill MyersBlessing of brand new cars at the Most Holy Trinity Traditional Anglican Church, Angeles City, Pampanga Bro.Jim Fisher and Fr. Bill Myers
Blessing of our vehicles and properties means involving God in our lives by putting Him first in everything. Deuteronomy 28 speaks loudly and clearly when we put Him first through our Obedience then His blessing will come upon us. 


Restoration of prayers in Schools

The removal of prayers, the Ten Commandments and the bible from schools.

These resulted to increase in numbers of teenage pregnancies, crime rates escalates, suicides, drugs related problems, shootings and killings within the parameters of the schools, parents are neglectful of their responsibilities, busy with other things, no time to teach and guide their children, the education of their children are damped on the teachers and schools.

The institution intended  to be a place for learning, especially for young minds has become a place that breeds rebellion, disobedience and death.

It's high time for the church to address this concern. As a church let us not be passive about it. Let us together rebuild the walls that was broken.

Please hand me another brick!

We all know what prayers can do!
Lord, hear our prayers!

Amen!


ACPT                                                                   


A call to prayer for all Nations.


Let us fill and occupy our empty fews and churches with people willing to pray and intercede before the altars of our churches on behalf of our own particular nation.

We have forgotten God and moved Him out of our churches, schools, cities, lands, nations and in our own personal lives. We have created other gods in exchange of Him and worship the CREATION instead of the CREATOR. And now we are reaping the result of our negligence, rejection, arrogance, greed and rebellion. Calamities, wars, terrorism, slaughters, abortion, murders, sexual perversions, grievous immoral acts and all other unexplainable, uncontrollable and unacceptable evil acts are now seen around us and viciously swallowing us alive to end our existence and stripping us of morality.

These are shadows and warning of the coming wrath and judgement of God that is about to come. Once SIN reaches it's maturity (full blown)  and went beyond the brim and overflow, a danger sign that is blinking and that is about to explode, a gauge that shows that it reaches it's maximum level, once ignored then an invitation for destruction is unresistable.

Yes, God is love, merciful, gracious, SLOW to ANGER, righteous and just, but when His love and kindness are abused and provoked to it's maximum tolerance then an invitation of His wrath and judgement are surely coming to have it's full swing on the abusers, exploiters, immorals and murderers. 

Noah warned and called the attention of his generation to turn from their wicked ways and repent  and waited for 120 years, but instead he was ignored, rejected, ridiculed, persecuted, intimidated and laughed at, until that great flood were only eight people was preserved together with selected animals inside the ark. 

Don't be surprised, it's happening Now!
ACPT

Celebrating Independence day.Mabuhay ka, Malayang Pilipinas!
O, Walang hangang nabubuhay na Diyos sa pamamagitan  ng inyong kapangyarihan ay naipag wagi ng aming mga Ninuno na nagbuwis ng buhay alang alang sa Kalayaan. 
Aming panalangin na kaming mga Filipino na nabubuhay sa isang malayang  bansa  ay maipagpatuloy, mapanatili at maipaglaban ang nakamtang  KALAAYANG, may Katuwiran at kapayapaan na minsan pay naipag kait sa amin, ito po ang aming dalangin sa pamamagitan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Hesus Kristo. 
Amen.
Pinagpala ka ng Tunay na Diyos Pilipinas!

Patuloy kang bumangon Pilipinas at iwagaygayway mo ang bandila ng   Kalayaan at Soberintiya!


ACPT


A call to prayer for Peace and Deliverance from our enemies (the evil one)


O ALMIGHTY God, who art a strong tower of defense unto thy servants against the face of their enemies; We yield  thee praise and thanksgiving  for our deliverance from those great and apparent  dangers wherewith we are compassed. We acknowledge thy goodness that we are not delivered over as a prey unto them ; beseeching  thee still to continue such they mercies towards us, that all the world my know that thou art our Saviour and Almighty Deliverer; through Jesus Christ our Lord. Amen!

From the 1928 Prayer book.Pray for the United Kingdom, Europe and the World.Pray for Russia and the World. 

This is our duty as a church, that our churches and altars around the world should be flooded with people praying and pleading God for peace and tranquility for the world. The very purpose for our church building is not be use for display and tourist attraction, but to attract God's ears to be attentive to our sincere and fervent prayers.

Pray for the Philippines and the world.


"My house shall be called a house of prayer"

Offering our sincere prayer can make a difference in the world we live in.

Churches should come together setting aside differences, joining hands in prayer to overcome evil. ("I will build my church and the gates of Hades shall not overpower it".) St. Matthew 16:18